• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Дирекция АФКОС

Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)”

Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” е специализирана структура на Министерство на вътрешните работи за осъществяване на координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС), чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административни проверки.

Европейско законодателство

Регламенти за Програмен период 2014 - 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета CF_1300_2013.pdf (809.64 KB) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...

Политики

Стратегия на Комисията за борба с измамите

Комисията засилва борбата срещу измамите с еврофондове Над 280 милиона евро е размерът на предполагаемите измами с европейски средства през 2009 г., сочат доклади на държавите-членки. Въпреки че тази сума представлява по-малко от 0,2% от общия...

Политики

Европейска прокуратура

На 17 юли 2013 г. Комисията предложи Регламент за създаване на Европейска прокуратура. Предложението се основава на чл. 86 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който дава право на Съвета на Европейския съюз да създаде такава служба с...

Политики

Съвместни митнически операции

Митническите власти в държавите-членки на Европейския съюз, както и някои държави извън Съюза, в тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), провеждат съвместни митнически операции на европейско ниво. Тези операции са...

Новини

Програмата Херкулес III: нови европейски средства за борба с измамите

Новата програма Херкулес III влезе в сила на 21 март 2014 г. Бюджетът на програмата е в размер на 104,9 млн. евро, чрез които държавите-членки ще бъдат подкрепени в действията им в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности. С...

Новини

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г. Резултатите се отнасят...

Новини

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията,обособена за Новия...
   12 > >>  
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png