Проведе се първото редовно заседание за 2017 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 31 март 2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за текущата година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС - заместник-министъра на вътрешните работи Венцислав Катинов.

Съветът единодушно прие Доклада за дейността на Съвета АФКОС за 2016 г. и Отчета за изпълнение на задачите, заложени в Актуализирания План за действие за 2015 – 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Прието беше и решение за разпределение на получените по специалната сметка на Агенция „Митници” за периода от 09.06.2015 г. до 30.03.2017 г. средства, предоставени на Република България по Споразуменията между Европейската комисия, държавите членки и тютюнопроизводителите PMI, JTI, ITL, BAT. Съгласно утвърдения дневния ред, информация беше представена и за изпълнение на решенията от предходното заседание на Съвета за 2016 г., проведено на 12.12.2016 г., касаещи финализиране на проекта на План за действие за 2017 г на Съвета за изпълнение на Националната стратегия, Въпросника за 2016 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за защита на финансовите интереси на ЕС – Борба с измамите – 2015 г. Във връзка с приключване на програмен период 2007-2013 г. и изпращане на заявленията за плащане на окончателното салдо на разходите за оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, за заседанието от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ беше представен анализ на установените съществени пропуски в системите за управление и контрол през програмен период 2007-2013 г. От съответните членове на Съвета АФКОС беше докладвано за установени проблеми и причини за тях при изпълнението на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, предприетите корективни мерки и текущ статус. Във връзка с изпълнение на дейност, заложена в приетия от Министерския съвет План за действие на Съвета за 2017 г., от дирекция АФКОС беше представен анализ на нормативната уредба в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, изготвен на базата на извършен преглед от страна на членовете на Съвета АФКОС и ПРБ на действащата нормативна уредба, с цел нейната актуализация или изготвяне на нова такава. Беше взето решение анализът да бъде разширен с направените по време на заседанието предложения, които допълнително ще бъдат обсъдени в специален формат.