Европейската комисия прие „Стратегия за борба с измамите: подобряване на мерките за защита на бюджета на ЕС 2019 г.“

На 29.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) прие нова Стратегия за борба с измамите 2019 г., целяща да усъвършенства съществуващата система за превенция, разкриване и санкциониране на измами, засягащи бюджета на Европейския съюз (ЕС).

Необходимостта от новата стратегия, която заменя досега действащата Стратегия за борба с измамите от 2011 г., е обусловена от настъпилите през последните години значителни изменения във фактическата обстановка (нови схеми за финансиране, нови видове измами, развитие на информационните технологии, ново законодателство), свързана със защитата на приходната и разходната част на бюджета на ЕС.

Стратегията от 2019 г. се основава на основните принципи, залегнали в предходната стратегия, като надгражда в сферите на събиране и анализ на информация с цел оптимизиране възможностите на ЕК в борбата с измамите със средства на ЕС. Новата Стратегия предвижда, също засилване на съветническите и надзорните компетенции на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която ще извършва задължителен преглед на стратегиите за борба с измамите на всички дирекции на ЕК, както и мониторинг на тяхното изпълнение.

Предвижда се приетите мерки да доведат до засилване на надзорната роля на ЕК по всички случаи на измама с евросредства, както и цялостно усъвършенстване на системата за борба с измамите със средства на ЕС.

Повече информация относно Стратегията за борба с измамите 2019 г., както и приложните към нея документи, може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2080_en.htm