Доклад на ОЛАФ за 2018 г.

Големи разследвания слагат край на трансграничните измами и се борят с организираната престъпност

Европейската служба за борба с измамите постигна сериозни резултати в разследванията, водени през 2018 г.

ОЛАФ съсредоточи усилията си в области, които имат широка обществена значимост и касаят европейските граждани. Службата положи неимоверни усилия, справяйки се със сложни трансгранични случаи, които на практика са почти нерешими само от националните власти. Огромен принос за успешните разследвания има самият екип на OLAF, състоящ се от висококвалифицирани следователи, криминалисти и анализатори.

„Постигнатите резултати показват, че нашата работа води до истинска промяна. Ние защитаваме не само финансовите интереси на Европейския Съюз, но и здравето, и благополучието на европейските граждани“: каза директорът на OLAF – г-н Виле Итала.

Ето и постиженията на ОЛАФ в цифри:

  • Приключени са 167 броя разследвания и са издадени 256 броя препоръки към националните власти на държавите членки на ЕС;
  • Отправени са препоръки за възстановяване на 371 милиона евро в бюджета на ЕС;
  • Извършени са 1259 броя предварителни проверки, от които са образувани 219 нови разследвания;

Работата на ОЛАФ обхваща изключително трансгранична престъпност, което дава възможност да се проследят всички тенденции при извършването на измами на територията на цяла Европа. В тази връзка ОЛАФ е извършил обективен анализ и представя някои от най-често срещаните схеми, по който се извършват измамите:

  • Създаване на т. нар. „кухи фирми“ и прикриване на неистински сделки с цел получаване на средства от ЕС;
  • Извършването на измами при популяризиране на селскостопански продукти и „изпиране“ на парите през трети страни;
  • Избягване плащането на мита и такси чрез организирането на международни престъпни схеми;

Европейската служба за борба с измамите защитава финансовите интереси на ЕС от измами, извършвани основно от организирани престъпни групи. Именно това е причината, в Доклад на ОЛАФ за 2018 г., да е поставен акцент върху различните схеми за извършване на измамите. Когато се касае за борба с организираната престъпност, опитът на експертите от ОЛАФ е изключително полезен, тъй като многогодишната им практика помага за бързото идентифициране и разкриване на измамните схеми.

В допълнение към разследващата си дейност, ОЛАФ играе изключително активна роля в разработването на политиките за борба с измамите в ЕС.

През 2018 г. ОЛАФ има водеща роля в разработването на новата стратегия на Комисията за борба с измамите и ще ръководи нейното изпълнение.  Стратегията предлага подобрен анализ на данни и информация за мерки, свързани с политиката за борба с измамите, както и по-всеобхватен анализ на рисковете от измами, което от своя страна следва да доведе до по-добър контрол.

През 2018 г. Европейската комисия прие предложение за изменение на правомощията и инструментите, с които работи ОЛАФ. Комисията предложи да се засили допустимостта на доказателствата, предоставени от Службата в националните съдилища и да бъде предоставен достъп до банкова тайна, което от своя страна ще изиграе съществена роля при разследването на измами с ДДС. Тези изменения имат за цел да гарантират ефективното сътрудничество между Службата и новосъздадената Европейска прокуратура в полза на европейските граждани.

Докладът на ОЛАФ за 2018 г. може да намерите тук.