Проведено обучение на тема "Използване на системата за оценка на риска АРАХНЕ"

На 12.09.2019 г. служители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ участваха във вътрешно обучение на тема „Използване на системата за оценка на риска AРАХНЕ”.

В рамките на обучението беше представена системата на Европейската комисия за мониторинг на риска от нередности и измами АРАХНЕ като мярка за борба с измамите с цел подпомагане на функциите на дирекция АФКОС при извършване на административни разследвания на нередности с европейски средства и оперативно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Системата може да се използва за извършване на регулярни проверки за степента на рисковете от измама, както и като източник на информация при проверката на сигнали за нередности и в хода на извършваните проверки.

Европейската комисия насърчава използването на АРАХНЕ във всички държави членки с цел предприемане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, съгласно чл. 125, пар. 4 от Регламент 1303/2013 г. Основният обхват на информацията засяга Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие.

Повече информация за системата може да бъде намерена в Хартата на АРАХНЕ и формата за Често задавани въпроси.