Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и АФКОС Кипър и компетентните националните органи в областта на управлението и контрола на средства от ЕСИФ

В периода 17.09.2019 г. – 21.09.2019 г. петима представители на дирекция АФКОС посетиха гр. Никозия, Република Кипър, с цел обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕСИФ.

Република Кипър е доказала доброто си управление на европейските и национални средства при прилагането на публични политики, които правят възможно развитието на инфраструктури, транспорт, мрежи и икономически растеж. След години на управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Кипър е придобила опит, умения и компетенции, които да предаде на други европейски страни. Сътрудничеството с кипърските партньорите и взаимната обмяна на опит са от голяма полза за експертите в дирекция АФКОС в работата им по отношение на противодействие на измами при изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ.

Делегацията от дирекция АФКОС посети Министерството на финансите в Република Кипър и се срещна с представители на АФКОС Кипър, Митниците, Икономическа полиция, Сертифициращия орган и управляващите органи в областта на ЕСИФ и земеделието. Основните акценти на обучението бяха управлението и контрола на средствата от ЕСИФ и практиката за превенция, идентифициране и борба с нередностите и измамите. Разгледаните теми бяха свързани със законодателството на Европейския съюз за програмния период 2014 – 2020 г. и бъдещите промени в програмен период 2021 – 2027 г. Участниците в обучението се запознаха с работата на органите по управление, изпълнение и контрол на оперативните програми, попадащи в обхвата на ЕСИФ. Вторият ден акцентът беше насочен към проблемите в областта на обществените поръчки, което е най-рисковата област в държавите членки за допускане на нередности и извършване на измами. В рамките на третия ден беше представен опитът на АФКОС Кипър и на дирекция АФКОС в България, както и практиката по административно и наказателно разследване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Обучението е осъществено в изпълнение на проект „Подпомагане ефективното изпълнение на дейността на дирекция АФКОС в работата ѝ по Европейските структурни и инвестиционни фондове“, съгласно договор № BG05SFOP001-4.005-0008-С01/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.

Посещението допринася за обогатяване на опита на служителите в България и Кипър, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.