Новини

"Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“, гр. Поморие, 29-31 януари 2020 г.

Служител на дирекция АФКОС участва в семинар на тема „Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“. Събитието беше проведено в гр. Поморие, в периода 29-31 януари 2020 г.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ в периода 10 – 12 декември 2019 г. в гр. Хисаря беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Нередности и измами при управлението на ЕСИФ. Практически данни“.

Проведе се второто редовно заседание за 2019 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 4 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

Служители от дирекция АФКОС бяха лектори на международна конференция, организирана в гр. София по програма „Херкулес“

Трима служители на дирекция АФКОС участваха като лектори в международна конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, организирана в изпълнение на проект на Национална агенция по приходите (НАП), финансиран по програмата за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - „Херкулес III”.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и АФКОС Кипър и компетентните националните органи в областта на управлението и контрола на средства от ЕСИФ

В периода 17.09.2019 г. – 21.09.2019 г. петима представители на дирекция АФКОС посетиха гр. Никозия, Република Кипър, с цел обмяна на опит и добри практики в областта на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕСИФ.

Дирекция АФКОС проведе обучителен семинар на служители от МРРБ

На 27 септември 2019 г. служители на дирекция ,,Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) проведоха обучителен семинар в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на служители от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - Управляващ орган и Национален партниращ орган по програмите за трансгранично сътрудничество, териториално сътрудничество, двустранните и многонационалните програми.

Основните теми на обучението, които служителите от дирекция АФКОС представиха бяха:

Участие на служители от дирекция АФКОС в обучение на тема „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, гр. Валета, Република Малта

В периода 16.09 – 18.09.2019 г. служители от дирекция АФКОС взеха участие в обучение на тема: „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, което се проведе в гр. Валета, Република Малта. Обучението беше организирано от образователен институт „Европейски фондове“, гр. Валета.

Проведено обучение на тема "Използване на системата за оценка на риска АРАХНЕ"

На 12.09.2019 г. служители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ участваха във вътрешно обучение на тема „Използване на системата за оценка на риска AРАХНЕ”.

Приет е докладът за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2018 г.

На заседанието на 22 май 2019 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2018 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.