Новини

Годишна конференция на „Работна група по цигарите”, 12-15.10.2015 г. в гр. Братислава, Словакия

В гр. Братислава, в периода от 12 до 15 октомври т.г., Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) организира ХХ-та Годишна конференция на „Работна група по цигарите”. По време на конференцията бяха обсъдени основните проблеми на европейско и национално ниво в областта на борбата с контрабандата и нелегалното производство и разпространение на цигари и цигарени изделия. От българска страна в конференцията взеха участие представители на дирекция АФКОС – МВР, на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Агенция „Митници“ и на ГДБОП.

Доклад на ЕК по чл. 325 от Договора за функциониране на ЕС за 2014 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, е уведомена за приемането и публикуването на Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета за защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – 2014.

ОЛАФ публикува покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за публикуването на три покани за представяне на предложения за финансиране на проекти по програма „ХЕРКУЛЕС III“ за 2015 г.

Програмата е създадена с цел насърчаване на борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза и се управлява директно от Европейската комисия, чрез изпълнение на Годишни работни програми, като средствата се разпределят чрез обявяване на покани за набиране на проектни предложения.

ОЛАФ през 2014 г.: значителна дейност по разследване, водеща до осезаеми резултати за данъкоплатците в ЕС

През 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) постигна отлични резултати в борбата с измамите в Европа. OLAF приключи голям брой разследвания, като същевременно продължи да намалява общата им продължителност. Службата публикува рекорден брой препоръки за последните повече от пет години. Службата препоръча възстановяване в размер на 901 милиона евро, които следва постепенно да бъдат върнати в бюджета на ЕС, и които ще спомогнат за финансирането на други проекти.

ОЛАФ и Китай подписаха споразумение за укрепване на сътрудничеството при митническите разследвания

На 29 юни 2015 г. ОЛАФ и Генералната митническа администрация на Китай подписаха Споразумение за стратегическо административно сътрудничество. Спогодбата ще улесни сътрудничеството на ОЛАФ с Китай при провеждане на митнически разследвания. Документът е придружен от план за действие, който предвижда конкретни мерки при разследване на мрежи за измами, както и обмяна на опит и най-добри практики.

Предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ публикува актуални контролни листове и Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите през 2014 г. във връзка с необходимостта от предприемане на мерки на национално ниво от всички компетентни органи за намаляване на нарушенията в обществените поръчки и съответно на грешките с финансово влияние в разходите, финансирани от ЕС.

Приет е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Основните дейности в него следват приоритетите на Стратегията – подобряване на превенцията, повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави.

Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политика“ към Европейската служба за борба с измамите: Европейската служба за борба с измамите е удовлетворена от активното сътрудничество с дирекция АФКОС – МВР

Директорът на дирекция „Политика“ в ОЛАФ участва в Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 29 май т.г. в София. В своето изказване тя заяви следното:

„На национално ниво в 28-те държави-членки от Европейския съюз работят службите АФКОС. Тяхната координационна роля е от ключово значение.

Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“

На 29 май т.г. в София се проведе Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“.

Камарата на строителите в България дискутира кохезионната политика за периода 2014 – 2020 г. с националните и европейските институции.

Конференцията „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“ събра висши представители на държавната власт у нас, на Европейския парламент, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

Прието е Решение на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“

Дирекция АФКОС, като национална контактна точка с ОЛАФ, беше уведомена за решението на Европейската комисия за одобряване на финансовата рамка за 2015 г. на програма „ХЕРКУЛЕС III“.

С Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО се създаде многогодишна програма за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.