Новини

На 29 април 2014 г., в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена пресконференция в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

Във връзка с реализацията на дейност 5 „Осигуряване на информираност и публичност по проекта“, поддейност 5.2 „Провеждане на информационно събитие по проекта“ на 29 април т.г. в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена информационна конференция по проекта. Основната цел на информационното събитие беше да се запознаят неправителствените организации, ръководствата на отделни звена от администрацията, пряко свързани с работата по СКФ на ЕС и ресорните журналисти от национално представени медии, относно изпълнението на проекта.

Доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2013 г.

Във връзка с публикувания доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ ) за 2013 г. генералният директор Джовани Кеслер е дал пресконференция на 29 април т.г.

На въпрос, зададен от български медии, г-н Кеслер е дал следната информация:

Във връзка с евентуални случаи на измама при използване на средствата от ЕС през 2013 г. Европейската служба за борба с измамите е издала 27 препоръки за съдебни действия, които следва да бъдат предприети от България. Повдигнати са обвинения в 10 случая, а осем случая са отпаднали.

Програмата Херкулес III: нови европейски средства за борба с измамите

Новата програма Херкулес III влезе в сила на 21 март 2014 г. Бюджетът на програмата е в размер на 104,9 млн. евро, чрез които държавите-членки ще бъдат подкрепени в действията им в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности. С цел борба с контрабандата и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, програмата ще подпомага финансирането на конкретни проекти за закупуване на рентгенови скенери и други видове техническо оборудване за националните компетентни власти.

 

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията,обособена за Новия програмен период с наименование "2014-2020":http://eufunds.bg/bg/page/32.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г.

Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ е изготвила анализ на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г. Резултатите се отнасят до проверките по седемте Оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Европейският парламент прие Програма Херкулес III. Одобреният бюджет за борба с измамите е 104.9 млн. евро.

Европейският парламент одобри приемането на Регламент на ЕП и на Съвета за създаване на програма Херкулес III за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС – програма Херкулес ІІІ. Бюджетът на програмата за периода 2014-2020 г. е в размер 104,9 млн. евро и ще се използва за финансиране закупуването на техническо оборудване и за обучение на правоприлагащите органи в държавите-членки.

Ново работно споразумение между Европейската служба за борба с измамите и нейния Надзорния комитет

На 14 януари 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и нейният надзорен комитет сключиха ново споразумение, свързано с работните им взаимоотношения. Работното споразумение беше подписано от г-н Джовани Кеслер , генерален директор на ОЛАФ, и от г-н Йохан Денолф , председател на Надзорния комитет на ОЛАФ. Споразумението влиза в сила веднага.

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в гр. Луковит

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит, в периода 6 – 8 февруари 2013 г.

Темите бяха със специфичен акцент по усвояването на европейски средства в Северозападния район за планиране.