Участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme)

В началото на 2019 г. служител на дирекция АФКОС, в партньорство с двама служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, взе участие в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“ (CEPOL Western Balkan Financial Investigation Programme).
В рамките на тази програма бяха проведени две едноседмични обменни практики както следва:
- В средата на януари 2019 г. трима служители от Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия посетиха България, където се запознаха с дейността и работните практики на редица български институции, измежду които Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка и други.
- В края на януари 2019 г. служител на дирекция АФКОС, в партньорство с двама служители на Държавна агенция „Национална сигурност“, посетиха Република Сърбия, където се запознаха с дейността и добрите практики на редица сръбски институции, измежду които Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия, АФКОС Сърбия, Народна банка на Република Сърбия и други.
Двете обменни практики бяха реализирани с финансовата подкрепа на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).
В края на посещението на българската делегация в Република Сърбия беше проведена заключителна работна среща между всички участници в Европейската програма за обмен на правоприлагащи служители „Западни Балкани – финансови разследвания“, като изразената обща оценка беше, че заложените цели на програмата са постигнати и наученото през седмицата, прекарана в Сърбия, е надграждане върху опита и експертизата, споделени в периода, през който сръбската делегация посети България.
Единодушно беше споделено мнението, че проблемите, пред които се изправят българските и сръбските институции не се различават съществено, което налага сходни методи на работа и подходи към разрешаване на възникналите проблеми, като споделените опит и експертиза са винаги полезни. Все пак най-съществените елементи, имащи огромен принос за успеха на работата на международно ниво, са добрите контакти между институциите и техните служители и, особено съществено, навременно споделената оперативна информация.