Участие на служители от дирекция АФКОС в обучение на тема „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, гр. Валета, Република Малта

В периода 16.09 – 18.09.2019 г. служители от дирекция АФКОС взеха участие в обучение на тема: „Нередности: превенция, констатиране и отстраняване на грешки“, което се проведе в гр. Валета, Република Малта. Обучението беше организирано от образователен институт „Европейски фондове“, гр. Валета.

Основните теми, представени по време на обучението, обхванаха разнообразни въпроси от областта на защитата на финансовите интереси на ЕС през програмен период 2014 – 2020. Беше поставен акцент върху ключовите области за превенция, констатиране и отстраняване на грешки при изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕСИФ.

Тематиката на семинара беше насочена към въпроси, свързани със системите за управление и контрол, механизма за одит на изпълнението, одитни системи, превенция, констатиране и отстраняване на грешки, нередности и измами. Беше разгледана детайлно и ролята на отговорните контролни институции – Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.

В рамките на работните дискусии се предостави възможност на участниците, представители на различни държави (Република България, Румъния, Република Хърватска, Чехия, Полша, Словакия), да обменят експертен опит и знания.