Дирекция АФКОС проведе обучителен семинар на служители от МРРБ

На 27 септември 2019 г. служители на дирекция ,,Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) проведоха обучителен семинар в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на служители от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ - Управляващ орган и Национален партниращ орган по програмите за трансгранично сътрудничество, териториално сътрудничество, двустранните и многонационалните програми.

Основните теми на обучението, които служителите от дирекция АФКОС представиха бяха:

Нормативно разписаните процедури за администриране на нередности (установяване, регистриране, докладване, корективни действия, последващото им проследяване и приключване) и пропуските, които се допускат в тези процеси;

Работа с Електронната система за управление на нередности IMS – правилното и точно въвеждане на информация в системата и често допускани грешки от страна на служителите по нередности.

Проведеното обучение от страна на дирекция АФКОС ще допринесе за повишаване на административния капацитет на служителите на ГДУТС в МРРБ в процесите по администриране на нередности, както и до правилното използване на национално ниво на Електронната система за управление на нередности IMS в съответствие с правилата на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и подобряване на качеството на информацията, съдържаща се в докладите за нередности, изпращани до ОЛАФ.