В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 14 – 16 декември 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 28 – 30 септември 2021 г. в гр.

Работата на ОЛАФ през 2020 г.: спиране на измамите, гарантиране на безопасността на европейците