Новини

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 14 – 16 декември 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Откриване, проверка и коригиране на нередности при изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ“.

Работна среща на служителите по нередности, управляващи средства и/или докладващи нередности по ЕСИФ, гр. Велинград, 28 – 30 септември 2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 28 – 30 септември 2021 г. в гр. Велинград, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ. Основните теми на работната среща бяха обсъждането на проблемите и обмяната на опит по администрирането на нередности.

Кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 20 – 22 юли 2021 г. в гр. Стара Загора беше проведена кръгла маса на тема: „Повишаване на ефективността на наказателните и административните производства за престъпления и нарушения, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС на тема „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 в периода 01 – 03 юни 2021 г. в гр. Пловдив, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС. Темата на обучението беше „Повишаване на ефективността в работата на дирекция АФКОС при противодействие на нередности, засягащи средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и Сметната палата на Република България

Съветът АФКОС и Сметната палата на Република България сключиха споразумение за сътрудничество в областта на противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Споразумението е подписано от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски и от председателя на Сметната палата Цветан Цветков.

Годишна среща на служителите по нередности от администрацията на Република България, управляващи средства от ЕСИФ

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 година, стратегическа цел 1: подобряване на превенцията и оперативна цел 1.3. Укрепване на административния капацитет, в периода 12 – 14 октомври 2020 г. в гр. Хисаря, дирекция АФКОС – МВР организира и проведе годишна работна среща на служителите по нередности по ЕСИФ, с цел обсъждане на проблеми и обмяна на опит по администрирането на нередности. Срещата се финансира в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.005-0008/15.04.2019 г.

Доклад за дейността на ОЛАФ през 2019 г.

ОЛАФ през 2019 г.: разследвания спират трансгранични измами в различни сектори

На 10 септември т.г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) публикува годишния доклад за работата си през 2019 г., през която се отбелязват 20 години от нейното създаване.

Междуведомствена работна среща в дирекция АФКОС - МВР

На 20 юли 2020 г. в дирекция АФКОС-МВР беше проведена междуведомствена среща с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Център за развитие на човешките ресурси.