Новини

Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правителството прие Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Документът е с период на действие до 2020 г. Целта е до тогава България да стане страна с висока степен за защита на финансовите интереси на ЕС при спазване на принципите на етика, прозрачност, предотвратяване на нередности и измами, ефективно разследване, санкции, ефективно сътрудничество.

Kонференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия

В периода 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия се проведе конференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, организирано от отдели В.3 и В.4, дирекция В Разследвания ІІ на ОЛАФ. Целта на конференцията беше да се осъществи практическа обмяна на информация от оперативен характер между експерти, да се идентифицират основните предизвикателства в борбата с измамите при Структурните фондове, да се споделят добри практики и да се подобри сътрудничеството между държавите-членки и между тях и институциите в ЕС.

Kампания „Turn back crime“ (Да спрем престъпността)

През 2014 г. се навършват 100 години от зараждането на идеята за международно полицейско сътрудничество и в частност от създаването на Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ.

По инициатива на Генералния секретариат на ИНТЕРПОЛ във връзка с годишнината от създаването на организацията, на 5 юни 2014 г. стартира кампания „Turn back crime“ (Да спрем престъпността).

Генералният директор на Европейската служба за борба с измамите - Джовани Кеслер е в България по повод 14-та годишна професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с кору

На 18 ноември 2014 г. министърът на вътрешните работи, г-н Веселин Вучков, се срещна с генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По време на брифинг в Министерството на вътрешните работи Джовани Кеслер заяви, че установеното сътрудничество между България и ОЛАФ е послание за поети ангажименти на правителството в постигането на конкретни резултати в борбата с измамите.

Отличното сътрудничество между България и ОЛАФ ще продължи, заяви министър Веселин Вучков след проведената среща с генералния директор на ОЛАФ.

В периода 24 – 26 септември 2014 г. МВР беше домакин на годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС

В периода 24 – 26 септември т.г. в София се проведе годишния семинар на координационните служби за борба с измамите АФКОС (съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

Тази година Европейската служба за борба с измамите избра България за домакин на събитието. Годишният семинар е важен форум и отлична възможност за провеждане на дискусии, обмяна на опит и укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с чуждите партньорски служби.

Публикуван е докладът за 2013 г. на Комисията относно защитата на финансовите интереси: постигнат e значителен напредък, но държавите-членки трябва да положат повече усилия

Съгласно годишния доклад на Комисията относно защитата на финансовите интереси държавите-членки трябва да задълбочат усилията си за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите, засягащи финансовите средства на ЕС. В доклада се съдържат подробни препоръки относно областите, в които националните органи следва да обърнат специално внимание. В него се констатира, че установените измами при разходването на средства на ЕС съставляват по-малко от 0,2 % от всички средства.

ОЛАФ публикува два рекламни видео клипа

Единият е насочен към широката общественост и представя работата на Европейската служба за борба с измамите, а другият е по-дълъг документален филм, който показва истински случай на измама и е насочен към по-специализирана публика.

Филмите са достъпни на адрес http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/multimedia-library/videos/index_2014_en.htm

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”

ОЛАФ публикува обявление за набиране на проектни предложения по програма „Херкулес III”. Основната цел на програмата е да подпомогне финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Финансовата подкрепа по проектните предложения е до 80% от допустимите разходи. Бенефициерът следва да осигури останалите 20%, чрез собствено финансиране. Приблизителната стойност на бюджета за 2014 г. по трите покани за набиране на проектни предложения възлиза на 8,9 млн. евро.

Дирекция АФКОС – МВР беше домакин на посещение на делегация от АФКОС – Република Хърватия, София 26 – 30 май 2014 г.

В периода 26 – 30 май 2014 г. делегация на АФКОС – Република Хърватия бе на посещение в София, финансирано по Инструмента на Европейската комисия за Техническа помощ и обмен на информация (TAIEX). Основната цел на посещението беше повишаване и укрепване на административния капацитет на Службата. Домакин беше дирекция АФКОС – МВР.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Службата за разследване на финансови престъпления към Министерството на вътрешните работи в Литва

В периода от 8 до 13 юни 2014 г. служители на дирекция АФКОС – МВР бяха на учебно посещение в град Вилнюс, Литва. Посещението беше осъществено в изпълнение на дейност 3 „Провеждане на учебни посещения с цел обмяна на опит за служители в дирекция АФКОС, работни срещи по СКФ в ОЛАФ и държавите членки на ЕС“ по проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.